null
TÜZÜK

MADDE 1. DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE RENKLERİ

a) Derneğin adı : ENKA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ olup bu tüzükte sadece dernek denilecektir.

b) Derneğin merkezi : “Sadi Gülçelik Spor Sitesi İSTİNYE İSTANBUL” dur.

c) Derneğin renkleri : “Beyaz-Mavi” dir.

MADDE 2. DERNEĞİN KURUCULARI

Derneğin kurcularının kimlik ve meslekleri, ikametgah adresleri ve uyrukları, işbu Tüzük’ün sonuna eklenen kurucular listesinde gösterilmiştir.

MADDE 3. DERNEĞİN AMAÇLARI

Derneğin amaçları şunlardır:

a) Üyelerinin, “Milli Eğitimimizin Genel Amaç ve Temel İlkeleri” uyarınca, bedeni ve ruhi gelişmelerini sağlamak; onlara sporu sevdirmek, amatör ruhlu sporcular yetiştirmek;

b) Spor eğitim ve ahlakını geliştirmek;

c) Üyeleri arasında sevgi ve dayanışmayı artırmak;

d) Türk sporunun çağdaş spor düzeyine ulaşmasına katkıda bulunmaktır.

MADDE 4. GÖREVLER

Dernek amacını gerçekleştirmek için,

a) Hertürlü spor faaliyetlerinde bulunur;
b) Yazışmalar, gösteriler, kurs, seminer, toplantı ve konferanslar düzenler;
c) Eğitici, yetiştirici ve eğlendirici çalışmalar yapar;
d) Sporun çocukluk çağından itibaren benimsenmesi ve sürdürülmesi için okullarla işbirliği ederek hevesli ve kaabiliyetli çocuklara imkan hazırlar; kabiliyetli çocukların Derneğin spor çalışmalarına katılmaları için öğretmenleri ve velileri ile temas eder ve onların her bakımdan yardımlarını sağlar;
e) Yeteri kadar ehliyetli antrenör ve öğretmen temin eder ve yetiştirir;
f) Türk sporunun gelişmesine yarıyacak araştırma, yayın ve arşiv faaliyetlerinde bulunur;
g) ENKA Vakfı tarafından tahsis edilecek spor tesislerinden ve sosyal tesislerden, ENKA Vakfı’nca belirtilecek şartlara göre yararlanır;
h) Yukarıda sayılan görevleri en iyi şekilde yerine getirmek üzere, üyelerinin ve küçük üyelerin velilerinin ve öğretmenlerinin Derneğe devamını ve ilgisini temin bakımından gerekli tedbirleri alır ve gerekli gördüğü gelir sağlayıcı faaliyetleri (yemek, balo, piyano gibi) yapar;
i) Dernek siyasetle uğraşmaz.
j) Üyelerin sportif faaliyetleri, dinlenme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama amaçlarını gerçekleştirmek için lokal, araç ve gereç, yapım, bakım ve idaresi ile uğraşır. Bu amaçla taşınır, taşınmaz mal iktisap edebilir, bağış kabul edebilir.

MADDE 5. DERNEĞİN KONUSU

Dernek aşağıda yazılı spor dallarıyla uğraşır:

a) Atletizm,
b) Cimnastik,
c) Güreş,
d) Yüzme-Atlama-Sutopu,
e) Basketbol,
f) Voleybol,
g) Tenis,
h) Eskrim,
i) Halter,
j) Masa Tenisi,
k) El topu,
l) Yelken

Yönetim Kurulu bu dallarda değişiklik yapabilir ve yeni dallar kurabilir.

MADDE 6. ÜYELİK

ENKA Spor Kulübü Derneği’nin dört çeşit üyesi vardır:

a) Asli üyeler
b) Onur üyeleri
c) Sporcu üyeler
d) Küçük üyeler

MADDE 7. ÜYE OLMA ŞARTLARI

a) Asli Üyeler :

Genel Kurulu oluşturmak üzere üyelikleri Yönetim Kurulu’nca kabul olunan gerçek kişilerdir.

Asli üye olabilmek için, 18 yaşını doldurmak, kanunun gösterdiği şartları taşımak ve Yönetim Kuruluna matbu forma uygun dilekçe ile başvurmak gereklidir.

Kabulüne karar verilen üye, “Üye Defteri”ne kaydedilir ve Derneğin bütün tesislerinden Yönetim Kurulu’nun göstereceği şartlarla yararlanırlar.

b) Onur Üyeleri :

Derneğin amaçlarının gerçekleşmesinde yararlığı olmuş, maddi ve manevi yardımı dokunmuş kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin önerisi ve bu kurulun kabul onayı ile onur üyesi olarak seçilirler. Adları onur üyesi olarak “Üye Defteri”ne yazılır.

Onur üyeleri seçme, seçilme ve oy hakkı olmaksızın ve aidat ödemeksizin Genel Kurul toplantılarına katılır ve Dernek imkanlarından yararlanırlar.

c) Sporcu Üyeler :

Derneğe Yönetim Kurulu kararı ile, amatör olarak spor yapmak üzere alınan veya kabul edilen lisans sahibi 18 yaşını doldurmuş gençlerdir.

Sporcu üyelerinin adları “Sporcu Üyeler Defteri”ne yazılır.
Sporcular ancak lisanslı sporu bıraktıktan sonra asli üye olmak üzere müracaat edebilirler.

d) Küçük Üyeler :

Yaşları 18’i doldurmamış hevesli ve kaabiliyetli küçükler, velilerinin mahalli makamdan tasdikli müsaadeleri üzerine, dernek imkanları içinde yetiştirilmek ve sporu muntazam sürdürdükleri müddetçe dernek imkanlarından yararlanmak üzere küçük üyeliğe kabul edilirler. Küçük üyelerin adları “Küçük Üye Defteri”ne yazılır.

MADDE 8. GİRİŞ ÜCRETİ VE ÜYELİK AİDATI

Üyeler giriş ücreti, yıllık aidat ve gerektiğinde tesis bakım ve onarıma katılma ücreti öderler. Ödenecek miktarlar, kanuni sınırlar içinde, Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Genel Kurul’ca kararlaştırılır. Giriş ücreti def’aten, yıllık aidat her Ocak ayı içinde peşin ödenir. Ocak ayında aidatını ödemeyen üye o yıl yapılacak Genel Kurul toplantısına katılamaz.

Duyurulara rağmen aidatını ödememekte ısrar eden üyenin kaydı, Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar.Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

MADDE 9. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

a) Üyelikten Çıkma :

Üyelikten çıkma Yönetim Kurulu’na altı ay önceden yazılı olarak
bildirilmek kaydı ile olur.

b) Üyelikten Çıkarılma :

1. Kanuna göre Derneklere üye olma haklarını kaybetmiş bulunanlar.
2. Dernek içinde ve dışında ahlak ve davranışları dernek üyeliği ile bağdaşmayanlar.
3. Derneğin amaçlarına aykırı düşen başka davranışlarda bulunan üyeler, Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine, Haysiyet Divanı kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

c) Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi :

Üyenin ölümü, gaipliğine karar verilmesi yada asli veya onur üyesi olabilmek için gereken nitelikleri yitirmesi halinde üyelik kendiliğinden sona erer.

d) Üyelikten çıkan ve çıkarılanların kayıtları silinir.

MADDE 10. DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları şunlardır :

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Haysiyet Divanı

Gereken hallerde Yönetim Kurulu kararı ile başkaca organlar kurulabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulu’nun yetki ve sorumlulukları devredilemez.

MADDE 11. GENEL KURUL

Derneğin bütün Asli Üyelerinden oluşan en üst karar ve Denetim organıdır.

MADDE 12. GENEL KURULUN GÖREVLERİ

Genel Kurul’un görevleri şunlardır,

a) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin seçimi,

b) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun sunduğu raporların incelenmesi ve karara bağlanması,

c) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin incelenmesi ve onanması,

d) Tüzük değişikliğine ilişkin önerilerin görüşülerek karara bağlanması,

e) Haysiyet Divanı tarafından verilen çıkarma kararlarının, üyenin itirazı üzerine incelenerek, kesin bir sonuca bağlanması,

f) Derneğin amacının gerçekleşmesi için gerekli kararların alınması çalışma programının saptanması ve Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerine yön verilmesi,

g) Yönetim Kurulu’nun aklanması,

h) Derneğin feshine karar verilmesi,

i) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

j) Kanun ve bu tüzük tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

MADDE 13. GENEL KURUL’UN TOPLANMASI

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır.

a) Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 yılda bir Mart ayı sonuna kadar Olağanüstü toplantısı ise Yönetim ve Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

b) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olmaz.

Toplatının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma sebepleride belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğiine duyurulur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

c) Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz.

MADDE 14. GÖRÜŞME KARAR VE NİSAPLARI

Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı doğan asli üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. Bu çoğunluğun elde edilmemesi halinde toplantı ertelendiği takdirde ikinci toplantıda nisap aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır, üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Genel Kurul toplantısında ancak gündemde yazılı bulunan konular görüşüyüp karar bağlanır. Tam üye sayısının en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.Genel Kurul kararları mevcut üyelerin oy çokluğu ile alınır. Tüzüğün değiştirilmesine ait kararlar toplantıya katılan üyelerin 2/3 oyu ile alınır.

Genel Kurul toplantısını Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri açar.

Genel Kurul, toplantıyı yönetmek, oyların tasnifini yapmak ve gerekli tutanakları tanzim ve imza etmek üzere oy çokluğu ile bir Başkan, bir Başkan Vekili ve Yazman seçer.

MADDE 15. GENEL KURUL KARARLARININ DUYURULMASI

Genel Kurul kararları, Yönetim Kurulu tarafından toplantıda hazır bulunmayan üyelere yazı ile bildirilir.

MADDE16. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Dernek amaçlarının gerçekleşmesi, Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesi ve dernek işlerinin yürütülmesi ile görevli bir temsil, karar ve yürütme organıdır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl süre ile seçilen yedi asil, yedi yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi içinden bir başkan, bir ikinci başkan, bir genel sekreter, bir sayman ve teknik üye seçer.

Başkan : Yönetim Kurulu Başkanı Dernek başkanıdır. Derneği resmi mercilerde, mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı Yönetim Kurulu adına temsil eder, Yönetim Kurulu toplantılarını yönetir.

Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi ve her yönü ile ilerlemesi için gerekli idari, mali sosyal ve teknik faaliyetleri düzenler ve ENKA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ailesinin kardeşlik, birlik, bütünlük ve dayanışmasının devamını sağlar.

İkinci Başkan : Her bakımdan Başkan’ın yardımcısıdır. Başkan’ın her hangi bir sebeple bulunmaması halinde aynı görev, yetki ve sorumluluklarla Başkan’a vekalet eder.

Genel Sekreter : Yönetim Kurulu kararlarını Başkanla birlikte uygular, yazışmaları yürütür, dernek defterlerini kanuna uygun olarak tutar ve Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar.

Sayman Üye : Derneğin bütün mali işlemlerini yürütür, muhasebeye ait bütün defterlerin usulüne uygun tutulmasını ve üyelerin aidat, ücret ve bağışlarının zamanında tahsilini sağlar. Paranın muhafazasına ve sarfına memur olmakla beraber ödeme için Başkan veya Genel Sekreter’le müştereken imza edeceği bir alındı belgesi kayıt defteri tutar. Bankadan para çekme, avans verme ve mahsup işlemlerini Yönetim Kurulu’nca tespit edilecek esaslara göre yürütür. Bütün ödemeleri Yönetim Kurulu kararı ile makbuz karşılığı yapar ve bu makbuzları saklar. Sayman Üye’nin yanında bulunduracağı para 50.000.- lirayı geçmez. Bu miktarın üstündeki para bir bankaya yatırılır.

Teknik Üye : Sporcuların yetiştirilmesi ve yarışmalara en iyi şekilde hazırlanmaları için gereken bütün tedbirleri alır. Bu hususta Yönetim Kurulu’na yazılı önerilerde bulunur. Dernek içi ve Dernek dışı yarışmaların en iyi şekilde yürütülmesini sağlar. Sporcuların disiplin içinde yarışma yapmalarında ve gerek davranış, gerekse giyim bakımından kulübü en iyi şekilde temsil etmeleri hususunda, iç yönetmelik esasları çerçevesinde gerekli gördüğü her tedbiri alır ve Yönetim Kurulu’na devamlı bilgi verir.

Yönetim Kurulu teknik, idare ve sağlık hizmetleri için müdürlükler ve şube kaptanlıkları kurabilir; genel kaptan, uzman antrenör, eğitici, yardımcı elemanlar ve hizmetliler atayabilir.

MADDE 17. YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır;

a) Çalışma raporunu, hesap raporlarını ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

b) Kulübe üye olmak için başvuranların istemlerini incelemek ve karara bağlamak,

c) Kulübe onur üyesi olarak alınması önerilen kişiler hakkında karar vermek,

d) Genel Kurul’un toplantı tarihi ve gündemini saptayarak toplantının yapılmasına ilişkin çağrı ve işlemleri yerine getirmek,

e) Üyelik giriş, aidat, bakım ve onarıma katılma payı tutarlarını saptamak,

f) Dernekler Kanunu’na ve tüzüğe göre dernek tarafından tutulması gereken defterleri tutmak,

g) Kanunlara ve bu tüzük hükümlerine aykırı düşmeyecek, dernek için yararlı ve gerekli olacak her türlü işlemleri yapmak,

h) Derneğin amaçlarına aykırı hareket eden üyeye ceza verilmesi için Haysiyet Divanı’na başvurmak ve Haysiyet Divanı’nca alınan kararları uygulamak,

i) Dernekte ücretle çalışacak kişileri atamak ve görevlerine son vermek,

j) Spor şubelerinin durumlarını ve faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek,

k) Spor Müdürünü ve spor şubelerinin kaptanlarını seçmek,

l) Dernek amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olacak her çeşit kurullar, komisyonlar ve komiteler kurmak,

m) Genel Kurul tutanaklarını gerekli mercilere bildirmek,

n) Kanun ve tüzük ile verilen diğer görevleri yapmak.

MADDE 18. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu’nda toplantılar üyelerin çoğunluğu ile yapılır. Yönetim Kurulu’nda kararlar oy çokluğu ile alınır. Özürsüz 3 toplantıda bulunmayan üye istifa etmiş sayılır ve yerine yedek üye alınır.

MADDE 19. DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu’nun işlem ve hesaplarını denetlemek üzere 2 yılda bir Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Kurul kendi içinden bir başkan seçer.

MADDE 20. DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

Bu Kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

MADDE 21. HAYSİYET DİVANI VE GÖREVLERİ

Haysiyet Divanı, Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Divan kendi içinden bir başkan seçer. Haysiyet Divanı, dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı hareket eden üyeler hakkında gereken cezaları verir.

Haysiyet Divanı’nda kararlar oy çokluğu ile alınır. Divan kararları en geç 15 gün içinde Yönetim Kurulu’na bildirilir.

MADDE 22. CEZALAR

Haysiyet Divanı’nın vereceği cezalar şunlardır;

a) Uyarma
b) Kınama
c) Geçici Çıkarma
d) Çıkarma

MADDE 23. DERNEĞİN GELİRLERİ

a) Yıllık üyelik aidatı Genel Kurul’ca tespit edilir.

b) Giriş ücreti (Yönetim Kurulu’nca her yıl tespit edilir).

c) Derneğe yapılacak bağış ve yardımlar.

d) Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, müsamere, konser, spor yarışmaları, gösterileri ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

e) Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri.

f) Dernek mamelekinden ve tesislerden elde edilen gelirler.

MADDE 24. DERNEĞİN DEFTERLERİ

Dernek aşağıdaki defterleri usulüne uygun olarak tutmakla yükümlüdür.

a) Asli üye defteri,
b) Sporcu üyeler defteri,
c) Küçük üye defteri,
d) Yönetim Kurulu karar defteri,
e) Haysiyet Divanı karar defteri,
f) Gelen ve giden evrak defteri,
g) Gelir ve gider defteri,
h) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,
i) Demirbaş defteri,
j) Dernek onur defteri,
k) Alındı belgesi kayıt defteri,
Makbuzlar ile harcamaları gösterir faturaların 5 yıl süre ile saklanması zorunludur.

MADDE 25. Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 26. DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Derneğin iç denetimi, yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesiyle ilişkin olarak belirlenmiş organların, yan kuruluşların ve görevlilerin görevlerinin, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, eşyürütümü, biraraya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen calışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirilmesi ve ayrıca Dernek gelirlerinin toplanmasında ve giderlerinin yapılmasında uygulanacak biçim ve yollar üzerine kurallar konulması, etkenlik özellikleri, sosyal yardımlar ve benzerleri gibi ilşkin konularda uzman elemanlar raporlarına dayanılarak objektif ölçüler ve değerler getirilmesi, bunların uygulanması ve gerekli görülen tüm konuların çözümü için Genel Kurul kararından geçmek suretiyle yönetmelikler ve yönergeler yayınlamak biçimi ile sağlanır.

MADDE 27. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve makul bir süre önce değişiklik önerileri yazılı biçimde üyelere bildirilmek kuralı ile tüzük değiştirilebilir.

Toplantının başlayabilmesi için Genel Kurul’un yapılmasında yeterli çoğunluk aranır.

Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün oyudur.

MADDE 28. DERNEĞİN SONA ERMESİ

Dernek Genel Kurul kararı ile kapatılabilir. Genel Kurul’un kapatma kararı verebilmesi için bu tüzüğe göre toplanacak olan Genel Kurul üyelerinin en az 2/3’ünün toplantıda bulunması şarttır.

İlk toplantıda bu çokluk sağlanmadığı taktirde Genel Kurul ikinci toplantıya çağırılır ve kapatma kararı katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile verilir.

Derneğin kapatılması halinde mal varlığı ENKA VAKFI’na kalacaktır.

MADDE 29. FAHRİ BAŞKAN

Dernek ENKA VAKFI’ndan maddi ve manevi yardım görür. ENKA VAKFI Mütevelliler Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Derneğin Fahri Başkanıdır. Fahri Başkan Genel Kurul’un ve Yönetim Kurulu’nun bütün toplantılarına katılabilir.

MADDE 30. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

a) Üye ancak Dernek namına yarışmalara girebilir.
b) Dernek bayramı her yıl münasip bir tertip ile kutlanır.
c) Derneğin bir kütüphanesi, bir müzesi olacaktır. Dernek mensuplarının yarışmalarda kazanacakları bütün ödüller bu müzede saklanabilir.
d) Derneğin iki şeref levhası bulunacaktır. Bunların birinde Türkiye rekoru kıran üyelerin, diğerinde milletlerarası yarışmalarda derece almış olanların isimleri yazılır.
e) Genel Kurul Derneğin sosyal kısmını kuracaktır. Derneğin sosyal kısmından üyelerinin yararlanması ve bunun karşılığında sosyal şube giderlerine katılma şekilleri ile misafirlerin sosyal şubeden yararlanma şartları Yönetim Kurulu tarafından düzenlenip Dernek Genel Kurulu’nca tasdik olunacak bir yönetmelikle düzenlenir.
f) Kurulların seçim devreleri bitiminde veya inhilal vukuunda her heyet bir devri teslim muamelesi yaparak keyfiyeti bir zabıtla tesvik eder ve Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir.
g) Genel Kurul’da alınan kararlar üyelere ilan levhasına asılmak ve başkalarını ilgilendiren kısımlar da ilgililere bildirilmek suretiyle duyurulur.

MADDE 31. Bu tüzükte açıklık bulunmayan durumlarda 2908 sayılı Dernekler Kanunu ile Medeni Kanun’un Cemiyetler Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 32. İş bu tüzük Kanuni Merciince tasdiki tarihinde yürürlüğe girer.