KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İşletmesi

ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İşletmesi (‘’Kurum’’) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, Kurum olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Kurum ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İşletmesi olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

2) KİŞİSEL VERİLERİN

İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İşletmesinin okulları, ilgili birimleri, ofisleri, ENKA Topluluğu şirketleri, internet sitelerimiz, internet uygulamaları, mobil uygulamalar yolu ile ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İşletmesi tarafından verilen eğitim ve diğer hizmetler ile İşletmemiz tarafından yapılabilecek farklı ticari faaliyetler ve sözleşmelerle ilgili hizmet verebilmek, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; , planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması için ilgili mevzuata uygun bir şekilde otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir. Kurumumuzun ve Kurumumuz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE & HANGİ

Amaçla Aktarılabileceği

Kurumumuz tarafından toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde yer alan düzenlemelere uygun bir şekilde, kurumumuz tarafından verilen hizmetler ve yapılan sözleşmeler çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı, SGK, Bakanlıklar, Yargı Mercileri ve diğer yetkili kurumlarla, iş ortaklarımıza, verdiğimiz hizmetlerin devamını sağlamak amacı ile sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ya da tüzel kişilere, tedarikçilerimize, Hukuk ve Mali Danışmanlarımıza, denetçilere, ENKA Topluluğu şirketlerine, Kurumumuz yetkililerine, hissedarlarımıza, açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; aktarılabilecektir.

4) KİŞİSEL VERİLERİN

Yurt Dışına Aktarımı

Yine yukarıda sayılan amaçlarla kişisel verileriniz yurt dışına da aktarılabilecektir.

5) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN

Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Kurumumuzca sunduğumuz eğitim ve diğer hizmetler ile ticari faaliyetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Kurumumuzun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3.) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6) KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE

Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kurumumuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kurumumuza KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Kurumumuza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Kurumumuza KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Sadi Gülçelik Spor Sitesi, Poligon Mah. Katar Cad. No:15/A İstinye Sarıyer adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili dilekçenizi bilgi@enkaspor.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

7) EKLER